Dane Fundacji Obywatel Rodzic

 • NIP: 727-281-69-43
 • KRS: 0000689568
 • REGON: 367936964

Dane finansowe Fundacji Obywatel Rodzic

 • Konto bankowe: 09 1750 0012 0000 0000 3804 4214
 • Kod SWIFT Raiffeisen Polbank: RCBWPLPW
 • Kod BIC Raiffeisen Polbank: RCBWPLPW
 • IBAN Raiffeisen Polbank: PL09 1750 0012 0000 0000 3804 4214

Dane kontaktowe

 • adres: Rajodwa 6/90, 94-003 Łódź
 • e-mail: biuro[a]obywatelrodzic.org
 • telefon: (+48) 607-034-081

Dane inne


Statut Fundacji Obywatel Rodzic

Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja Obywatel Rodzic, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

 2. Fundacja została ustanowiona przez Katarzynę Mikołajczyk zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym, sporządzonym przez notariusza – Agatę Salamon w kancelarii notarialnej w Łodzi, przy ul. Łagiewnickiej 54/56 w dniu 19 czerwca 2017 roku (Repertorium A Nr 1831/2017).

 

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest Łódź w województwie łódzkim.

 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.

 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw rodziny.

 

§4

 1. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

 2. Fundacja może używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.

 

Cele i zasady działania Fundacji

§5

Celem Fundacji jest umożliwienie rodzicom i opiekunom dzieci aktywnego udziału w życiu publicznym; w szczególności poprzez działania dotyczące:

 1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 2. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

 3. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

 4. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 5. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

 6. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

 7. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

 8. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

 9. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

 10. turystyki i krajoznawstwa;

 11. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

 12. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

 13. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

 14. promocji i organizacji wolontariatu;

 15. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

 16. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

 17. rewitalizacji;

 18. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.

 

§6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, w szczególności:

 1. udzielanie informacji, konsultacje i doradztwo;

 2. działalność edukacyjną, wydawniczą, dokumentacyjną, badawczą i kulturalną,

 3. udział i prowadzenie kampanii społecznych,

 4. organizowanie zajęć, szkoleń, warsztatów, konsultacji, porad, wykładów, konferencji, seminariów itp dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

 5. tworzenie, upowszechnianie i realizowanie programów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

 6. uczestnictwo i organizowanie happeningów, akcji i zgromadzeń,

 7. wspieranie lokalnych inicjatyw obywatelskich,

 8. działania na rzecz młodzieży, absolwentów, kobiet, seniorów oraz grup marginalizowanych;

 9. działania na rzecz rozwijania dostępu obywateli do informacji oraz propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności;

 10. działania służące upowszechnieniu zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego oraz przeciwdziałania patologiom życia publicznego i społecznego;

 11. samodzielne uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z realizacją celów statutowych lub świadczenie pomocy prawnej dla innych osób w takich postępowaniach;

 12. organizowanie i finansowanie działalności propagatorskiej i informacyjnej w zakresie służącym realizacji celów fundacji,

 13. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, w kraju i za granicą zainteresowanymi realizacją celów Fundacji,

 14. wszechstronne działanie na rzecz organizacji pozarządowych i grup niesformalizowanych, w szczególności poprzez udzielanie wsparcia merytorycznego, rzeczowego i finansowego ich inicjatywom w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;

 15. działania na rzecz integracji europejskiej i współpracy z europejskimi instytucjami, partnerami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, realizację programów/ projektów;

 16. popieranie interesów grup marginalizowanych społecznie,

 17. współpracę z mediami,

 18. prowadzenie portali internetowych,

 19. rozwój umiejętności i kwalifikacji osób podejmujących działania na rzecz swoich społeczności

 20. promowanie i propagowanie idei Fundacji;

 21. inne działania prowadzące do realizacji celów statutowych.

Majątek i dochody Fundacji

§7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§8

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

a) darowizn, spadków, zapisów,

b) subwencji, dotacji, grantów,

c) dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,

d) dochodów z ruchomego i nieruchomego majątku Fundacji i należących do niej praw majątkowych, w tym także odsetek od lokat bankowych,

e) dochodów ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy organizowane przez Fundację,

f) innych źródeł.

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

 

Organy Fundacji

§9

Organami Fundacji są:

a) Rada Fundacji

b) Zarząd Fundacji

Rada Fundacji

§ 10

 1. Rada Fundacji jest organem wewnętrznego nadzoru nad działalnością Fundacji.

 2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 5 do 11 osób.

 3. Skład Rady Fundacji tworzony jest w następujący sposób: pierwszy członek Rady powoływany jest przez Fundatora jako Przewodniczący Rady, osoba ta następnie samodzielnie kooptuje kolejnych członków Rady.

 4. Z członkostwem w Radzie nie można łączyć funkcji członka Zarządu.

 5. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą śmierci jej członka, w wyniku prawomocnego skazującego wyroku za przestępstwo z winy umyślnej, w wyniku zrzeczenia się Funkcji w Radzie, odwołania przez Radę Fundacji, w wyniku odwołania z funkcji w Radzie przez Fundatora.

 6. W przypadku ustania członkostwa w Radzie Przewodniczącego Rady, Fundator powołuje na jego miejsce nowego Przewodniczącego Rady. W przypadku ustania członkostwa w Radzie innych Członków Rady Rada uzupełnia swój skład w drodze kooptacji.

 7. Radą kieruje Przewodniczący Rady.

 8. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

§ 11

Do Rady Fundacji należy:

 1. sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Zarządu Fundacji,

 2. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

 3. opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,

 4. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu,

 6. ustalanie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu i poszczególnych członków Zarządu, w tym wynagrodzenia związanego z powołaniem do pełnienia funkcji, wynagrodzenia związanego z umową o pracę, lub umową cywilnoprawną,

 7. w przypadku zawierania umów między Fundacją a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady, albo pełnomocnik powołany uchwałą Rady,

 8. podejmowanie – na wniosek Zarządu – uchwały w przedmiocie nadania odznak i wyróżnień dla osób zasłużonych w działalności Fundacji.

 

§ 12

 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji nie rzadziej niż 2 razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.

 2. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tymże dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków.

 3. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego.

 4. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.

 5. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone inne osoby, w tym przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 6. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

Zarząd Fundacji

§ 13

 

 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa i jest powoływany przez Fundatora na czas nieokreślony.

 2. Nowych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołują aktualni członkowie Zarządu, na drodze jednomyślnie podjętej uchwały.

 3. Fundatorowi przysługuje prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków, w tym Prezesa, w każdym czasie.

 4. Prezesowi służy prawo odwołania w każdym momencie każdego z członków Zarządu w przypadku podjęcia przez niego działań sprzecznych z prawem lub w celu wyrządzenia szkody Fundacji, nieprzestrzegania przez członka Zarządu Statutu Fundacji, nie wywiązywania się przez członka Fundacji z nałożonych obowiązków, a także z powodu choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji członka Zarządu.

 5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje:

  1. z chwilą śmierci,

  2. w przypadku złożenia przez członka Zarządu pisemnej rezygnacji,

  3. w razie odwołania.

 

§ 14

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie kwestie nie zastrzeżone Statutem do kompetencji innych Organów Fundacji, jak w szczególności:

  1. kierowanie działalnością Fundacji,

  2. realizacja celów statutowych,

  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,

  4. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

  5. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, zapisów i dotacji,

  6. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

  7. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.

 

§ 15

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przysyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

 3. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu i kieruje jego pracami.

 4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

 5. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 6. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie, na podstawie stosunku cywilnoprawnego, także nieodpłatnego lub na podstawie stosunku pracy.

 7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie.

 

Sposób reprezentacji

§ 16

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

 2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 5000 zł wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

Postanowienia końcowe

§ 17

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 2. Statut został przyjęty dnia 19 czerwca 2017 r. Uchwałą Fundatora Fundacji Obywatel Rodzic z siedzibą w Łodzi.

 

§ 18

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw rodziny.

 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.